תקנון ותנאי שימוש | Terms & Conditions

בתקנון זה יהיו למונחים הבאים המשמעות שבצידן
"הספק"
חברת סטפ-אנס בע"מ ח.פ 514639962
"המוצר"
נעליים שמייבא הספק תוצרת חברת פריטי בלרינה ספרד
"מלאי הספק"
נעליים שהספק מחזיק ברשותו  בפועל לשם מכירה ללקוחותיו במועד בו מבוצעת הזמנה
"אתר" או "אתר הספק"
תוכנת מחשב שפיתח הספק ו/או שפותחה עבורו ליישום באמצעות מכשיר סלולרי ו/או טאבלט ו/או מחשב באמצעותה ניתן לבצע הזמנה של המוצר ממלאי הספק בטריטוריה של ישראל בלבד לשם משלוח ישירות למען שלקוח מציין בהזמנה.
"לקוח/ה"
מי שמבצע/ת הזמנה של מוצר ממלאי הספק תוך שימוש באתר והזמנתו אושרה לתשלום ולביצוע
"מחשבי הספק"
המחשבים אשר יופעלו על ידי הספק ו/או עבור הספק עליהם מותקנת התוכנה שמאפשרת את השימוש באתר

הוראות כלליות

 1. השימוש באתר הספק והרכישות המתבצעות בו כפופים לתנאים המפורטים בתקנון זה.
 2. האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לשני המינים ושימוש בלשון זכר נעשה מטעמי נוחות בלבד.
 3. לקוח המבצע רכישה של מוצר באמצעות שימוש באתר מאשר בכך שהרכישה כפופה לתנאים הנקובים בתקנון זה. לפיכך, לקוח שאינו מסכים לתנאי מתנאי התקנון, מתבקש שלא לעשות כל שימוש באתר.
 4. המוצרים ו/או השירותים המוצעים למכירה באתר מוצעים ע"י הספק בלבד ובטריטוריה של מדינת ישראל בלבד.
 5. אחריות הספק לטיב המוצר והשירות הינה בהתאם לאמור בתקנון זה, והיא חלה ממועד ביצוע ההזמנה ועד מסירת ההזמנה ללקוח.
 6. מובהר בזאת כי מסירת מוצר שהוזמן לכתובת שמסר הלקוח, גם אם לא נמסר המוצר לידי הלקוח אלא למי שנמצא בכתובת שמסר הלקוח, תחשב כמסירה לכל דבר וענין.

זכאות להשתמש באתר תהא

 1. לכל מי שמלאו לו 18 שנים והוא כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות.
 2. לכל מי שברשותו חשבון דואר אלקטרוני (Email) תקין ופעיל שפרטיו האישיים מולאו נאמנה בביצוע הליך הקנייה באתר, ובכלל זה: כתובת, תעודת זהות, טלפון.
 3. לכל מי שהינו בעל כתובת בישראל.
 4. לכל מי שהינו בעל תעודת זהות ישראלית או דרכון זר תקפים או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל.
 5. הספק שומר לעצמו את הזכות בכל מקרה של ספק לגבי קיום התנאים הנ"ל, גם לאחר שהושלם הליך ההזמנה, לעכב ו/או לבטל את הרכישה ולא יראו בכך הפרת התחייבותו כלפי הלקוח. יחד עם זאת הספק אינו נושא בכל אחריות להזמנה שבוצעה וסופקה, כאשר נעשה שימוש באמצעי תשלום שלא על ידי בעל אמצעי התשלום.

הליך הרכישה באתר

 1. לרכישת מוצר באמצעות האתר יש לבחור את המוצר ולמלא את כל הפרטים הנדרשים, לרבות, שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, גיל, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי. יש חובה למסור פרטים נכונים ומדויקים.
 2. התשלום יכול להתבצע באמצעות PayPal או בכרטיסי אשראי מסוג: ויזה כאל, ויזה לאומי, מסטרקרד, ישראכרט ואמריקן אקספרס וכל אמצעי תשלום כפי שהספק יחליט עליו. לספק הרשות ללא כל הודעה מוקדמת לשנות את מגוון אמצעי התשלום לפי קול דעתו הבלעדי.
 3. מילוי כל הפרטים הנדרשים לרכישת מוצר ייחשב לביצוע הזמנה. עם קבלת ההזמנה, תתבצע בדיקה של פרטי חברת כרטיס האשראי שפרטיו הוזמנו כדי לבצע תשלום, ורק לאחר אישור ההזמנה ע"י חברת כרטיס האשראי, הפעולה תאושר יחל הספק בתהליך של משלוח המוצר ללקוח. הספק אינו נושא בכל אחריות לכך שמכל סיבה שהיא לא תאושר ההזמנה על ידי חברת כרטיס האשראי.
 4. למען הסר ספק, רק התיעוד במחשבי הספק אליהם מוזן המידע של לקוח העושה שימוש באתר יהווה ראיה חלוטה להשלמת ההזמנה שנעשתה ע"י לקוח.
 5. אישור סופי כי ההזמנה נקלטה יישלח ללקוח רק לאחר בדיקת כרטיס האשראי המצוין בהזמנה, וקבלת אישור מחברת האשראי, והכל בכפוף להימצאות המוצרים במלאי.
 6. הספק אינו נושא באחריות לכל כשל בביצוע ההזמנה שתולדתו הפסקות חשמל תקלות בקווי בזק או ברשת סלולרית ו/או כל תקלה שאינה בשליטתו המלאה של הספק.
 7. מנין הימים למשלוח הזמנה יחל מיום העסקים הראשון שלאחר אישור העסקה ע"י חברת האשראי.
 8. הספק מבקש להדגיש כי מסירת ומילוי פרטים כוזבים בכל תהליך ביצוע ההזמנה עלול להוות עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.
 9. במידה וההזמנה לא אושרה ע"י חברת האשראי, הדבר יהווה ראייה לביטול העסקה ע"י הספק. במקרה כזה, המזמין יקבל הודעה מתאימה. ככל שהמזמין יהיה מעוניין להשלים את ההזמנה, על המזמין ליצור קשר עם שירות הלקוחות של הספק בתוך 3 ימים, וככל ויוסדר המחדל של אי אישור אמצעי התשלום, הספק יאשר את ההזמנה בכפוף לאישור העסקה ע"י חברת כרטיסי אשראי.

אספקת המוצרים

 1. המוצרים יסופקו ללקוח רק לאחר ביצוע התשלום במלואו כמפורט לעיל, לכתובת שהלקוח סיפק בעת ביצוע ההזמנה כפי שנקלט במחשבי הספק וזאת בתוך 7 ימי עסקים, אלא אם כן צוין אחרת באתר. הספק רשאי לשנות, לפי שקול דעתו, מידי פעם בפעם את מועדי ההספקה, והמועד שיחייב יהא המועד בו בוצעה הזמנה, נקלטה ואושרה על ידי הספק כאמור בתקנון זה.
 2. כל עוד לא הודע אחרת על ידי הספק, סכום דמי המשלוח ישולם על ידי הספק. קבע הספק אחרת יווסף סכום דמי המשלוח למחיר המוצר, הוא יופיע בסיום ההזמנה, והוא משתנה בהתאם לכתובת הלקוח. במכירה שתבוצע בתשלומים, רשאי הספק לגבות את דמי המשלוח ביחד עם תשלום הראשון.
 3. הספק לא יהיה אחראי לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או אי- אספקה שנגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתו.
 4. מובהר בזאת כי הספק משתמש בשירותי חברת שליחויות וכי תקנון הגוף שבאמצעותו יבוצע משלוח המוצר יחול על כל אספקה של מוצר באמצעות הספק, ויחייב את הלקוח בנוסף לאמור בתקנון זה.
 5. זמני אספקת המוצרים המצוינים כוללים את חישובם של ימי עסקים (ימי א'-ה', לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג).
 6. במקרה בו מוצר לא סופק במועד, על הלקוח להודיע מיידית לספק על כך. במידה והלקוח לא יהיה מעוניין להמתין להגעת המוצר מעבר לתקופת האספקה בתוספת של 7 ימי עסקים, הספק יחזיר ללקוח את הכסף אותו שילם הלקוח עבור אותו מוצר בכפוף לווידוא נכונות פניית הלקוח.
 7. מבי לגרוע האמור לעיל, בזמן אספקת המוצר, רשאי הספק ו/או מי מטעמו לדרוש את נוכחותו של המזמין/ בעל כרטיס האשראי ו/או לדרוש הצגת תעודת הזהות של בעל כרטיס האשראי/ המזמין ו/או חתימתו על גבי ייפוי כוח כתנאי למסירת המוצר.

שירות לקוחות

 1. שאלות שלקוח יבקש לשאול הנוגעות לתפעול האתר, פעילותו והמוצרים המוצגים בו, ניתן יהא להפנות לשירות הלקוחות בדואר אלקטרוני info@prettyballerinas.co.il הספק יעשה את מירב המאמצים להתייחס לכל פנייה בתוך 72 שעות.

סודיות מידע

 1. הספק מתחייב לשמור על סודיות המידע שמסר הלקוח ולא לעשות כל שימוש במידע ולא להעביר לגורם אחר ללא הרשאת הלקוח אלא אם כן הדבר נדרש ע"פ דין או כדי למנוע שימוש לרעה. הספק יאפשר גישה למידע רק למי מעובדיו הזקוקים למידע לצורך מתן שירות או לצרכי קבלת תמיכה טכנית.
 2. הספק נוקט באמצעי זהירות ואבטחה מקובלים על מנת לשמור, ככל הניתן, על סודיות ואבטחת המידע. על אף האמור, במקרים שאינם בשליטתו ו/או הנובעים מכוח עליון, הספק לא יהיה אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למזמין ו/או למי מטעמו ככל שמידע יאבד או יעשה בו שימוש.

הוראות לגבי שימוש בכרטיס אשראי

 1. הלקוח מצהיר כי הוא מודע להוראות חוק כרטיסי חיוב תשמ"ו – 1986 ולהוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א - 1981, במיוחד להוראות שעוסקות ב - "רכישה מרחוק" או "רכישה טלפונית" ו/או "עסקת אינטרנט".
 2. לקוח שיבצע "הכחשת עסקה" בפנייה לחברת כרטיסי אשראי ויזוכה על ידה, ככל שהספק יוכיח כי העסקה בוצעה וכי הלקוח קיבל את המוצר לכתובת שמסר, הספק ו/או מי מטעמו יהיו זכאי לתבוע מלקוח כזה פיצויים בסך של 10,000 ₪ בגין האמור לעיל ללא צורך בהוכחת נזק.
 3. במידה והמוצר התקבל בפועל אצל הלקוח והלקוח פנה לחברת כרטיסי האשראי בטענה של עסקה מרחוק של חיוב כרטיס אשראי שיש לבטלה מכל סיבה שהיא, הדבר לא יהווה הסכמה של הספק לביטול.

ביטול העסקה ע"י הלקוח

 1. הלקוח רשאי לבטל את העסקה בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א – 1981.
 2. ניתן לבטל רכישה מיום ביצוע העסקה ועד 14 ימי עסקים מיום קבלת המוצר בהתאם להוראות ותקנות חוק הגנת הצרכן. הביטול ייעשה אך ורק בהודעה שתישלח בכתב ו/או בפקס ו/או באמצעות הדואר האלקטרוני ישירות לספק המוצר. לאחר הביטול יקבל המזמין זיכוי כספי מלא (דמי המשלוח לא יוחזרו). הזיכוי יעשה או באמצעות זיכוי כרטיס האשראי של הלקוח או באמצעות העברת הסכום ללקוח בדרך אחרת עליה יחליט הספק רק לאחר שהלקוח ישיב את המוצר לספק כאמור להלן ובהתאם לתנאים הקבועים בחוק ותקנות הגנת הצרכן. זיכוי יבוצע לא לפני שיחלפו 4 ימי עסקים מהמועד בו השיב הלקוח את המוצר כאמור להלן.
 3. לא ניתן לבטל רכישה של מוצרים אשר נעשה בהם שימוש כלשהו. כמו כן, ביטול הרכישה ייעשה בכפוף להחזרת המוצרים לספק באריזתם המקורית, כשהם שלמים וללא פגם.
 4. ללקוח לא תהא תביעה מכל סוג שהוא כלפי הספק שתהא מעבר לסכום רכישת המוצר או מוצרים באפליקציה, בפועל.
 5. הצדדים מסכימים כי סכום הרכישה יהווה את הסכום המרבי לו יהא הלקוח זכאי.
 6. אם סופק המוצר ללקוח, חלה חובת החזרת המוצר על הלקוח, ועל חשבונו לאחת מחנויות הספק. על המוצר להיות שלם, באריזתו המקורית, וללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם מכל מין וסוג שהוא וזאת מבלי שנעשה בו שימוש. היה והמוצר יישלח לספק באמצעות שליח, אזי כל האחריות לגבי הגעת המוצר תהא על הלקוח בלבד.
 7. להלן פרטי חנויות הספק לצורך השבת מוצר:
  • תל אביב, קניון רמת אביב רחוב איינשטיין 40 טל' 6039380 – 03
  • תל אביב, רחוב החשמונאים 96 טל' 5091117 – 03
  • ירושלים, שדרות אלרוב  ממילא טל' 6240913 – 02

ביטול העסקה ע"י הספק

 1. הספק שומר לעצמו את הזכות לבטל עסקה בהתקיים התנאים הבאים:
 2. במקרה בו תימצא טעות ו/או טעות אנוש בהגדרת המוצר, בפרטיו, מחיר ו/או כל פרט בפרסומו.
 3. במקרה בו המזמין אינו מבצע הזמנה בתנאים המופיעים באתר.
 4. במקרה בו הספק יחשוד כי לקוח מנצל לרעה את היות ההזמנה מבוצעת מרחוק ו/או באמצעות האתר.
 5. הודעה על ביטול הזמנה תשלח ללקוח בכתב ו/או לכתובת הדואר האלקטרוני אותה ציין בעת ביצוע ההזמנה.
 6. במידה והתגלה כי המוצר אזל מהמלאי, רשאי הספק לבטל את ההזמנה או להציע מוצר חלופי שווה ערך. בוטלה הזמנה כאמור, הספק לא יהיה אחראי ולא יישא בכל נזק ישיר, עקיף תוצאתי או מיוחד שנגרם למזמין או לצד שלישי לרבות, אך לא רק, נזק בגין רכישת המוצר אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.

הוראות נוספות

 1. מבלי לגרוע מהאמור לעיל בתקנון זה, במקרה בו בשל הוראות של רשות מרשויות המדינה שנתנו בשל מצב השורר במדינה, קבוע או זמני, שהסיבה לו הינה ביטחונית ו/או רפואית ו/או כל סיבה אחרת, לרבות מגפת קורונה (להלן: "ההוראות"), ולפי שיקול דעת הספק בשל המצב השורר ו/או בשל ההוראות יש לצמצם את השירות ו/או לדחות את אספקת השירות ו/או לבטל את השירות ו/או לשנות את טיב ואופי השירות (להלן: "שינוי בשירות"), לא ייראו שינוי בשירות כאמור כהפרה של התחייבויות הספק כלפי הלקוח, גם אם הספק לא שלח הודעה מראש ללקוח בדבר שינוי בשירות כאמור, והלקוח למד על השינוי רק במועד סמוך ו/או במועד בו היה אמור השירות להינתן
 2. ביקש לקוח לבטל עסקה ולקבל את כספו בחזרה, יחולו ההוראות בתקנון בקשר לביטול עסקה. במקרה בו בשל ההוראות לא ניתן יהא להגיע לחנות הספק כדי להשיב המוצר במועד בשל כך שהספק לא יכול היה לפתוח חנות ו/או הלקוח לא יכול היה להגיע לחנות הספק, יוארך המועד לכל תקופת המניעה כאמור לעיל, ובתוספת של 14 ימים. במקרה של מניעה בשל הוראות רשאי הספק, אך לא חייב, ולפי שקול דעתו בלבד, להודיע ללקוח, באופן שבו קובע תקנון זה כיצד יש למסור הודעה, כי המוצר יוחזר באמצעות מסירתו לחב' שליחויות שהספק ימנה לאסוף את המוצר מכתובת הלקוח, על חשבון הספק. במקרה כזה, הלקוח יהא חייב למסור את המוצר לחב' השליחויות באחד משני מועדים שיוצעו ללקוח. הלקוח יתעד את מצב המוצר במועד מסירתו לחב' השליחויות באמצעות צילום המוצר. לקוח שלא יאשר מועד מן המועדים שהועברו אליו כדי למסור את המוצר, לא יוכל להנות מהארכת המועד להחזרת המוצר כאמור לעיל. מובהר בזאת למען הסר כל ספק, כי החזרת מוצר לשם ביטול העסקה והחזרת התשלום, חייבת לעמוד בהוראות הסכם זה ובפרט: מוצר שלא נעשה בו כל שימוש, באריזתו המקורית, והחזרת חשבונית הרכישה, והכל בתוך פרק הזמן של 14 ימים, וכאמור לעיל.

הבהרות משפטיות נוספות מטעם הספק

 1. טעות סופר בתיאור המוצר לא תטיל כל אחריות על הספק.
 2. תמונות המוצרים מיועדות להמחשה בלבד.
 3. הספק ו/או מי מטעמו לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח ו/או לצד שלישי כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות שלא ע"פ תקנון זה, תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, שאז הספק שומר את הזכות לבטל את הרכישה הספציפית בהודעה בכתב למבצע הפעולה.
 4. רישומי המחשב של הספק בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.
 5. מובהר ללקוח כי הספק הנו יבואן של המוצר וכי היצרן אינו צד לכל עסקה עם הלקוח, בכל צורה שהיא.
 6. בכל מקרה של כוח עליון שביתה ו/או השבתה ו/או תקלות אצל ספקים ו/או כל סיבה שאינה קשורה לספק, אירועים בגינם לא יוכל הספק לבצע את ההזמנה של מוצר, ייחדה הביצוע עד לחלוף המניעה ומנין הימים להספקה יחל מיום הסרת המניעה.

ברירת דין וסמכות שיפוט

 1. פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל הנובע ממנו, ייעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל ומקום השיפוט הייחודי והבלעדי בגין כל עניין הנובע מתקנון זה ו/או מהשימוש באתר, הוא אך ורק בבתי המשפט המוסמכים בתל אביב – יפו.
תקנון לתחרות Win Free Pretty

תאריכי התחרות:
הסיפורים יתקבלו מ 24.3 עד31.3
ביום ה 1.4.2020 נכריז בעמוד האינסטגרם על 2 החברות שזכו

מה הפרס:
אנחנו מעניקות שובר מתנה על סכום של 2000 שח לזוג חברות,לקנייה באתר שלנו, לקולקציית קיץ !!!(כל אחת מקבלת 1000)

איך נחליט מי הסיפור הזוכה ?
צוות הקריאיטיב שלנו ייבחר את הסיפור שהכי אהב

כיצד מקבלים ומממשים את הזכייה?
את הזכייה תוכלו לממש עד ה 15.4.2020
שתי הזוכות יקבלו שובר און ליין, שאיתו יוכלו
לממש את המתנה באתר האון ליין שלנו.
אתם תבחרו ואנחנו נשלח לכן עם שליח