Mini Cart

תקנון הגרלה באתר סטפ אנס בע"מ
טיסה ואירוח יומיים באיביזה

1.             מבוא

1.1           חברת סטפ אנס בע"מ (להלן – "עורך ההגרלה") הינה היבואן של מוצרי חברת פריטי בלרינס מודיעה על קיומה של הגרלה לפרסומת מסחרית נשאת פרס שתתקיים באמצעות רישום פרטי המשתתף כאמור להלן ובכפוף לאמור להלן, באתר עורך ההגרלה שכתובתוwww.prettybalerina.co.il  (להלן: "האתר").

1.2           ההגרלה תערך בהתאם להוראות "הודעה בדבר מתן היתר כללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית לפי חוק העונשין, התשל"ז – 1977" (להלן: "ההיתר הכללי") ויחולו לגביה הוראות תקנון זה.

1.4           כל משתתף רשאי לעיין בתקנון זה באתר עורכת ההגרלה מיום פרסומו ועד למועד הסרתו כאמור להלן וכן במשרדי המפקח כהגדרתו להלן, ברחוב הרכבת 58 מגדל אלקטרה סיטי תל אביב, במהלך שעות העבודה המקובלות ובכפוף לתיאום מראש. התקנון יורד מאתר עורכת ההגרלה 30 ימים לאחר הכרזת זוכה.

1.4           מובהר בזאת כי רק האמור בתקנון זה יחייב לצורך קיום ההגרלה ובחירת זוכה וכי לא יהא תוקף לאף מצג ו/או אמירה ו/או פרסום בין במופרש בין בע"פ בין אם הם עולים בקנה אחד עם הוראות תקנון זה קל וחומר ככל שהם סותרים את האמור בו.

2.             הגדרות

למונחים הבאים תהא משמעות כאמור להלן:

"עורכת ההגרלה"         סטפ אנס בע"מ ח.פ 514639962  מרחוב רפידים 58 ת"א.

"ההגרלה"                   ההגרלה שתקנון זה חל לגביה שתקנה לזוכה ואדם נוסף לבחירתו ובלבד  שהוא מעל גיל  18 את הפרס הראשון. בנוסף יעלו בגורל שני זוכים נוספים שיהיו זכאים לקבל זוג נעליים באחת מחנויות עורכת ההגרלה בישראל (פרסם שני).

"פרס ראשון"               טיסה מישראל לאיביזה ספרד של הזוכה ביחד עם האדם הנוסף שאת פרטיו רשם הזוכה במועד הרישום וכן שהות של שני לילות בחדר זוגי במלון Grand Paradiso Ibiza   בימים 1 ו – 2 לחודש ספטמבר 2023 (כניסה לחדר ביום 1 ספטמבר 2023 יציאה ביום 3 ספטמבר 2023, שעת כניסה ויציאה לפי מדיניות המלון) על בסיס לינה וארוחת בוקר ובנוסף, ארוחת ערב בערב הראשון בלבד (welcome dinner), העברה משדה התעופה למלון ובחזרה מהמלון לשדה התעופה. (כרטיס הטיסה מאפשר ללא תוספת תשלום נשיאת תיק במשקל עד 25 ק"ג וכן תיק יד/עלייה למטוס בהתאם למדיניות חברת התעופה לכל נוסע). בנוסף, קבלת זוג נעליים אחד לזוכה ולחבר המתלווה לזוכה באחת מחנויות עורכת ההגרלה, כפוף למלאי קיים במועד הזכייה וכפוף להסכמת הזוכה והחבר המתלווה להצטלם עם הנעליים לשם פרסום התמונה בחשבון האינסטגרם של עורכת ההגרלה במועדים ובתנאים כאמור בתקנון זה. (קבלת זוג נעליים אחד בלבד וככל ובמועד הזכייה יחולו מבצעי מכירות מכל מן וסוג, הם לא יחולו על הזוכה ועל החבר המתלווה לזוכה. לשם המחשה, אם במועד הזכייה יתקיים מבצע של 50% הנחה על מוצר שני, הוא לא יחול על הזוכה ועל החבר המתלווה).

"פרס שני"                  קבלת זוג נעליים אחד באחת מחנויות עורכת ההגרלה, כפוף למלאי קיים במועד מימוש הזכייה. מימוש הזכייה בפרס השני הינה לקבלת זוג נעליים אחד בלבד וככל ובמועד המימוש יחולו מבצעי מכירות מכל מן וסוג, הם לא יחולו על זוכה שמבקש לממש את הפרס השני. (לשם המחשה, אם במועד מימוש הפרס השני יתקיים מבצע של 50% הנחה על מוצר שני, הוא לא יחול על הזוכה שממש זכייה).

"משתתף"                   משתתף בהגרלה הוא מי שנרשם להגרלה ועומד בתנאי ההשתתפות  המנויים בסעיף 4 שלהלן, והינו תושב ישראל שגילו עולה על 18 שנה.

"זוכה"                        משתתף אשר פרטיו עלו בגורל והוא עומד בכל דרישות תקנון זה.

"תקופת ההגרלה"        ממועד תחילת ההרשמה ועד ליום 8.6.2023 בשעה 15:00 או בסמוך לכך, מועד בו ייבחר הזוכה. לעורכת ההגרלה הזכות להאריך את תקופת ההגרלה לפרקי זמן נוספים לפי שקול דעה, ובכפוף להוראות ההיתר הכללי ולא תהא לאף נרשם ו/או משתתף ו/או לכל אדם כל טענה בקשר לכך.

"המפקח"                    עו"ד שי ניידרמן מרחוב הרכבת 58 מגדל אלקטרה סיטי תל אביב 6777016. office@nflaw.co.il.

"תקנון ההגרלה"          מסמך זה.

3.             הבהרות

 3.1          כל מי שנרשם להגרלה ועונה להגדרת משתתף מאשר באמצעות רישומו להגרלה כי הוראות תקנון ההגרלה, והן בלבד, מהוות את ההוראות המחייבות בינו לבין עורכת ההגרלה ו/או כל צד שלישי בקשר לכל דבר וענין הקשור בהגרלה בין במישרין בין בעקיפין וכי בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין האמור בתקנון ההגרלה לבין כל פרסום אחר ו/או אמירות אחרות מצד עורכת ההגרלה ו/או מי מטעמה ו/או צד ג', חל רק האמור בתקנון זה.

3.2           כל משתתף מאשר, כי הוא מסכים לתקנון ההגרלה, ופוטר את עורכת ההגרלה וכל מי מטעמה מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה הקשורים, במישרין או בעקיפין, עם ההגרלה, בלא יוצא מהכלל.

3.3           תקנון זה מנוסח, משיקולי נוחות בלבד, בלשון זכר ויש לקרוא את כל האמור בו כמכוון לזכר ונקבה ליחיד ורבים כאחד. ההשתתפות בתחרות, בהתאם להוראות תקנון זה, מיועדת לכל מגדר.

3.4           כותרות הסעיפים בתקנון ההגרלה הינן למען הנוחות בלבד ואין ליתן להן כל משקל בפרשנותו.

4.             רישום להגרלה

4.1           תנאי סף להשתתפות בהגרלה הינו ביצוע רישום להגרלה רק באמצעות כניסה לאתר עורכת ההגרלה בכתובת www.prettybalerinas.co.il/fantasyland  ומילוי ורישום כל הפרטים כמופיע בדף הנחיתה להלן בהתאם להוראות באתר.

4.1.1        שם פרטי ושם משפחה.

4.1.3        כתובת דואר אלקטרוני קבועה.

4.1.4        שם המשתמש באינסטגרם של הנרשם.

4.1.5        ציון פרטי האדם הנוסף אשר יתלווה למשתתף במקרה של זכייה שם מלא, אישור כי הוא מעל גיל 18, ורישום כתובת הדואר האלקטרוני של האדם הנוסף. (לעורכת ההגרלה שק"ד בלעדי להסכים, בנסיבות מתאימות, לבקשת זוכה לשינוי של האדם אשר יתלווה אליו במקום האדם שפרטיו נרשמו במועד הרישום. עורכת ההגרלה אינה מחויבת להסכים לשינוי כאמור והיא אינה מחויבת לנמק את החלטתה לדחות בקשה כאמור).

4.1.6        סימון הסכמה והתחייבות להיות עוקב באינסטגרם של עורכת ההגרלה בחשבון prettyballerinas_il בתקופה המתחילה 24 שעות ממועד ההרשמה ולכל הפחות עד למועד ההגרלה. לענין זה יש כאמור לרשום את שם המשתמש באינסטגרם כדי לוודא עמידה בהתחייבות זו לשמש כעוקב.

4.1.7        סימון הצהרה כי ידוע לנרשם והוא מסכים לכך שכל מערכת היחסים בינו לבין עורכת ההגרלה מושתתת על הוראות התקנון בלבד.

4.1.8        סימון הצהרה כי חשבון הדואר האלקטרוני של הנרשם הינו חשבון המשמש אותו באופן שוטף ואינו מיועד רק להשתתפות בהגרלות ו/או לצרכים אחרים שאינם שימוש שוטף ומקובל של בעלים של חשבון דואר אלקטרוני, וכי עורכת ההגרלה רשאית לבחון עמידה בתנאי זה בהתאם לשק"ד הבלעדי, ובכל מקרה בו יימצא על ידה, ובהתאם לשק"ד הבלעדי, כי מדובר בחשבון שאינו עומד בתנאי זה, הדבר ייחשב כשימוש לרעה בהגרלה ולכן הרישום ייפסל גם אם ייבחר כזוכה.

4.1.9        סימון אישור בכל צ'ק בוקס כמופיע בדף הנחיתה/הגרלה.

4.2.          רק מי שנכנס לדף ההגרלה כמפורט לעיל, הזין את פרטיו והצהיר ונתן הסכמה כאמור לעיל וקיבל במייל חוזר אישור כי הרשמתו בוצעה בהצלחה, ייחשב כמי שהינו משתתף בהגרלה. מובהר בזאת למען הסר כל ספק כי עורכת ההגרלה רשאית לוודא בכל מועד שהוא כי התקיימו התנאים הנ"ל לגבי משתתף.

4.3           הרישום להגרלה יחל ביום 1.5.2023 וייסגר בתאריך 6.6.2023 בשעה 24:00. במועד זה דף ההגרלה יוסר מאתר עורכת ההגרלה ואולם גם אם לא יוסר לא יהא תוקף להגעה אליו. רק מי שיהא רשום להגרלה עד למועד הנ"ל ויעמוד בהגדרת משתתף בהתאם לאמור בתקנון זה במועד עריכת ההגרלה, ייקח חלק בהגרלה. אין באמור לעיל כדי לפסול מי שיתברר כי לא עמד בדרישות הקבועות בתקנון זה ו/או כי נמצא כי ניצל לרעה את דרך הרישום.  ההגרלה תתבצע ביום 8.6.2023 בשעה 15:00 לערך.

4.4           לכל משתתף תהיה זכות אחת בלבד להשתתף בהגרלה.

4.5           לא ישתתף בהגרלה מי שטרם מלאו לו 18 במועד הרישום.

4.6           הרישום להגרלה אינו כרוך בתשלום ו/או ברכישת מוצרים של עורכת ההגרלה.

5.             שיטת ההגרלה

5.1           בחירת הזוכים  על ידי עורכת ההגרלה תעשה באמצעות שימוש ביישום המוצר של חברת easy promo הבוחר באופן אקראי לחלוטין פרטי משתתף אחד מבין המשתתפים וכן תבחר משתתף נוסף (כשיר שני במקרה שבו ייפסל הזוכה הראשון). כמו כן, יעלו בגורל פרטי שני משתתפים נוספים שיהיו זכאים לפרס השני. ההגרלה תערך באופן כזה שתחילה יעלה בגורל זכוה בפרס הראשון וכשיר שני (הכשיר השני הינו רק בקשר לפרס הראשון בלבד) ולאחר מכן יעלו בגורל פרטי שני משתתפים נוספים שיוכרזו כזוכים בפרס השני.

5.2           עורכת ההגרלה תוודא כי הזוכים עומדים בהוראות תקנון זה ובמקרה כזה הם יוכרזו כזוכים. במקרה בו יימצא כי מי שנבחר כזוכה אינו עומד בהוראות התקנון זכייתו תפסל ולגבי הפרס הראשון בלבד, מי שייבחר ככשיר שני, ובמקרה בו הוא עומד בדרישות התקנון, יוכרז כזוכה בפרס הראשון. לא יהא כשיר שני לגבי הפרס השני.

5.3           עורכת ההגרלה תערוך פרוטוקול בחירת הזוכים, ובמקרה של פסילת זכייה, יצוינו הסיבות לכך.

6.             פרסום תוצאות ההגרלה ואופן קבלת הודעה על זכייה

6.1           עם בחירת הזוכים בהגרלה יפורסם שמם באתר עורכת ההגרלה. הודעה על הזכייה תשלח לזוכים לכתובת הדואר האלקטרוני אשר עימה הם נרשמו. כל משתתף נותן את הסכמתו בעצם ביצוע הרישום, כי הודעה אשר תשלח על ידי עורכת ההגרלה ו/או בקשר לכל דבר וענין הקשור להגרלה לכתובת הדואר האלקטרוני ששימשה אותו לצרכי רישום, תחשב כמתקבלת בתוך 1 ימי עסקים משליחתה. לא תשמע כל טענה מצד משתתף ו/או נרשם ו/או זוכה כי לא קיבל את הודעת עורכת ההגרלה ככל וזו נשלחה לכתובת ששמה לרישום כאמור לעיל.

6.2           על כל זוכה ליצור קשר עם עורכת ההגרלה בתוך 3 ימי עסקים מקבלת הודעת זכייה כאמור לשם מימוש הזכייה.

6.3           מבלי לפגוע באמור לעיל, במקרה בו זוכה לא יצר קשר עם עורכת ההגלה, זו רשאית, אך לא חייבת, במהלך 7 ימי עסקים מתום המועד בו על זוכה ליצור עימה קשר, לנסות ליצור קשר עם הזוכה ולהודיע לו על זכייתו. במקרה כזה עורכת ההגרלה תנקוט באמצעים סבירים לאתר את הזוכה אולם לא תהיה מחויבת להעניק את הפרס הרלוונטי לזוכה שלא יצר קשר במקרה בו לא תצליח ליצור עמו קשר, לאחר השקעת מאמץ סביר.

    מובהר בזאת כי בכל מקרה של אי התאמה בפרטים שמסר זוכה ו/או בשל תקלה טכנית ו/או בשל מסירת פרטים לא מעודכנים ו/או שגויים ע"י זוכה ו/או במקרה שהודעת הזכייה לא תידרש ו/או תוחזר לעורכת ההגרלה מכל סיבה שהיא, כי אז זוכה שלא יצר קשר ו/או לא אותר, מכל סיבה שהיא, במשך תקופה של 30 ימים ממועד ההגרלה, לא יהיה זכאי לקבל הפרס.

6.3           על הזוכה יהא לשלוח את תמונת הזוכה שתפורסם באתר עורכת ההגרלה או בחשבון האינסטגרם שלה וכן זוכה בפרס ראשון יישלח צילום דרכונים של הנוסעים. שליחת התמונות תעשה לא יאוחר מ-3 ימים לאחר שליחת הודעת הזכייה לזוכה על ידי עורכת ההגרלה כאמור לעיל. בנוסף, זוכה בפרס ראשון והחבר המתלווה יממשו את קבלת הנעליים בתוך 3 ימי עסקים ממשלוח הודעת הזכייה בכפוף לתיאום מראש של הגעתם לחנות מחנויות עורכת ההגרלה וביצוע צילום שלהם עם הנעליים לשם פרסום התמונה בחשבון האינסטגרם של עורכת ההגרלה.

6.4           תוצאות ההגרלה יהיו סופיות, מוחלטות ובלתי ניתנות לערעור.

6.5           עצם ההשתתפות בהגרלה תחשב להסכמת הזוכה לפרסום פרטיו ותמונה שלו באתר עורכת ההגרלה והזוכה מוותר בזאת מראש על כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך.

6.6           עורכת ההגרלה אינה מתחייבת למועד טיסה ו/או לשעת טיסה הנוחים לזוכה. אין באפשרות זוכה להמיר או לשנות את הפרס בכל אופן שהוא. עורכת ההגרלה לא תישא בכל אחריות בגין אי מימוש הפרס מסיבות התלויות בעקיפין ו/או במישרין בזוכה. האחריות על מימוש הפרס הינה על זוכה בהגרלה בלבד. עורכת ההגרלה לא תהיה אחראית לטיב הפרס ו/או כל פגם ו/או איכותו ו/או ליקוי אשר יתגלה בו ו/או בכל חלק ממנו ו/או בשל מעשה של צד שלישי כלשהוא. הזוכה בהגרלה פוטר את עורכת ההגרלה ו/או כל מי מטעמה מכל אחריות לכל נזק ו/או אי התאמה ו/או שיבוש ו/או חוסר שביעות רצון ו/או כל פגם אחר שיתגלה בפרס, ככל שיתגלה. זוכה בפרס ראשון יהא חייב לפעול בהתאם להנחיות הנדרשות לשם הפקת כרטיסי הטיסה ושוברי שהות במלון. כאמור לעיל, עורכת ההגרלה אינה נושאת בכל אחריות לטיב השירות במלון ובטיסה, ללוחות הזמנים ולכל דבר וענין הנובע מהטיסה ו/או מהשהות במלון.

 6.7          מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה והוראות כל דין, עורכת ההגרלה תהיה רשאית שלא לאפשר את מימוש הפרס ע"י מי שזכה בו במעשה שאינו כדין ו/או במעשה עבירה.

6.8           עורכת ההגרלה לא תישא בכל תשלום מס החל על זוכה, ככל שחל, ובמקרה של חיוב במס זה יחול על הזוכה בלבד.

7.             המפקח

7.1           כמפקח על ביצוע ההגרלה ישמש עו"ד שי ניידרמן מרחוב הרכבת 58 מגדל אלקטרה סיטי תל אביב. החלטת המפקח בכל הקשור להגרלה הינה סופית ומחייבת לכל דבר ועניין, ונרשם ו/או משתתף ו/או זוכה מוותרים בזאת על כל דרישה ו/או על כל טענה ו/או תביעה בקשר עם החלטת המפקח.

7.2           תפקידי המפקח הינם כמפורט בהודעה על מתן היתר כללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית.

7.3           המפקח ימלא אחר הוראות ההיתר הכללי וידווח לרכז ההגרלות לפרסומת מסחרית במשרד האוצר כנדרש.

7.4           המפקח יהיה אחראי לטיפול בפניות המשתתפים, להבהרות במקרה של אי הבנה, קושי או ספק, לרבות בפרשנות התקנון, וכן יכריע בכל מחלוקת בין עורכת ההגרלה למשתתפים במבצע, לרבות הזוכה בהגרלה ו/או לטוענים לזכייה.

8.             הוראות כלליות

8.1           כל מי שמבצע רישום להגרלה וכל נרשם ו/או משתתף בהגרלה מאשר, מצהיר ומתחייב בזאת, כי הוא פוטר את עורכת ההגרלה ו/או כל מי מטעמה ו/או את המפקח מכל אחריות לכל תביעה ו/או טענה ו/או נזק ו/או דרישה הקשורים במישרין ו/או בעקיפין בהגרלה. בהשתתפותו בהגרלה אשר, מצהיר ומתחייב הנרשם ו/או המשתתף ו/או המבקש להשתתף כי קרא תקנון זה וקיבל על עצמו את הוראותיו, וגם אם לא קרא תקנון זה מסכים כי תקנון זה יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין.

8.2           כתנאי יסודי להשתתפות בהגרלה זו,מובהר בזאת, כי זוכה בהגרלה מסכים מראש לפרסום שמו אם זכה, וכן לפרסם את תמונתו באתר עורכת ההגרלה ו/או בחשבון האינסטגרם שלה.

8.3           ההשתתפות בהגרלה אסורה על מנהלי ועובדי עורכת ההגרלה ועל בני משפחותיהם.

8.4           על הזוכה בהגרלה לממש את הזכות לפרס בתקופת תוקפו ובתנאים כמפורט בתקנון זה ובהתאם להנחיות עורכת ההגרלה. לא מימש הזוכה בהגרלה את הזכאות לפרס בפרקי הזמן ו/או בתנאים האמורים, יראו בכך כאילו ויתר על הפרס. במקרה כאמור, לא יהיה זכאי הזוכה בהגרלה לקבלת "שוויו הכספי" של הפרס ו/או לכל הטבה ו/או לאפשרות מימושו במועד אחר, הנחה או פיצוי חלופי, ולא תישמע ממנו כל טענה ו/או דרישה כלפי עורכת ההגרלה ו/או מי מטעמה בעניין.

8.5           עורכת ההגרלה ו/או מי מטעמה אינם אחראים לכל טענה בדבר הפרת הוראת כל דין ו/או לכל נזק ו/או הוצאה שייגרמו לזוכה בהגרלה ו/או לצד שלישי בקשר עם השתתפותו של משתתף כלשהו בהגרלה. ככל שעל אף האמור, עורכת ההגרלה או מי מטעמה יאלצו לשאת בהוצאה כאמור, ישפה אותם המשתתף הרלוונטי מיד עם דרישה ראשונה. עורכת ההגרלה ו/או כל מי מטעמה אינם אחראים ולא יהיו אחראים לכל טענה בדבר נכונות ו/או אי דיוק ו/או אי נכונות ו/או שיבוש בפרטים שנקלטו באמצעות הרישום.

8.6           ויתר הזוכה בהגרלה על הפרס ו/או לא התאפשר לו לממשו, מכל סיבה שהיא (לרבות, אך לא רק, בשל פסילתו על ידי עורכת ההגרלה ו/או המפקח ו/או אי עמידתו בתנאי תקנון זה), לא יהיה הזוכה בהגרלה זכאי לכל הטבה ו/או פרס ו/או פיצוי אחר מעורכת ההגרלה ולא תישמע מצדו כל טענה ו/או דרישה בעניין.

8.7           כל תקלה ו/או איחור ו/או שיבוש מכל סוג שהוא בהגרלה ו/או בעריכת ההגרלה מחמת כוח עליון ו/או מחמת אירועים שאינם תלויים בעורכת ההגרלה כגון שביתה ו/או השבתה, הפסקת חשמל, תקלות בשימוש ברשת האינטרנט וכל תקלה אחרת המונעות ביצוע ההגרלה ו/או מימוש הפרס לרבות בשל מגפה ו/או בשל הוראות כל רשות ו/או במקרה של תקלה ברשת האינטרנט ו/או רשת החשמל  לא ייחשבו כהפרה של תקנון זה ולא יזכו את המשתתפים בהגרלה ו/או את הזוכה בהגרלה בכל סעד ו/או זכות.

8.8           כל מחלוקת בין עורכת ההגרלה לבין משתתף ו/או נרשם  בקשר להגרלה תתברר אך ורק על פי הדין הישראלי ובבית המשפט המוסמך בעיר תל אביב יפו.

8.9           כל הודעה שנרשם ו/או משתתף ו/או זוכה יבקשו להעביר לעורכת ההגרלה אשר תשלח בדואר אלקטרוני לכתובת המופיעה באתר עורכת ההגרלה תחשב כמתקבלת רק אם השולח וידא טלפונית כי היא התקבלה וקיבל מייל מאשר. כל הודעה מטעם עורכת ההגרלה למשתתף ו/או לזוכה שנשלחה לכתובת הדואר האלקטרוני שלו תחשב כנמסרת לו, כאמור לעיל.